St. Andrew's, Killyman, Tyrone / ScottM

ScottM

Scott, Mary. 1734