St. Andrew's, Killyman, Tyrone / McGloame

McGloame

McGloame, Peirce.