St. Andrew's, Killyman, Tyrone / HazletonA

HazletonA

Hazleton, Abram. 1910