St. Andrew's, Killyman, Tyrone / HayesT

HayesT

Hayes, Thomas. 1875