St. Andrew's, Killyman, Tyrone / Dixson

Dixson

Dixson, Thomas. 1724