St. Andrew's, Killyman, Tyrone / Cotton

Cotton

Cotton, Ann 1844