Albany Presbyterian, Tyrone.

ShepherdHH

Shepherd, Henry Hunter. 1921