Albany Presbyterian, Tyrone.

Ruddell

Ruddell, Edward.