Albany Presbyterian, Tyrone.

ElderK

Elder, Kennedy. 1917